Konkurs na STANOWISKO Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.


Wymagane kwalifikacje na stanowisko Prezesa Zarządu:

 1. Wykształcenie wyższe ( preferowane ekonomiczne, techniczne, prawnicze )
 2. Co najmniej 5- letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (w tym co najmniej 3 lata w spółdzielczości mieszkaniowej)
 3. Korzystanie z pełni praw publicznych
 4. Posiadane pełnej zdolności do czynności prawnych
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe
 6. Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
 7. Znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych
 8. Znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli finansowej
 9. Doświadczenie w zarządzaniu zespołami osobowymi
 10. Znajomość Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Senior im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Gdyni
 11.  Przedstawienie koncepcji funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej Senior im. dr Jadwigi Titz –Kosko w Gdyni


Dokumenty wymagane do udziału w konkursie:

 1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny z fotografią, informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres i telefon komórkowy)
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. Dokumenty, świadectwa pracy potwierdzające minimum co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych ( w tym mniej niż 3 letni staż w spółdzielczości mieszkaniowej)
 4. Oświadczenie o korzystaniu pełni praw publicznych
 5. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych
 6. Aktualne zaświadczenie o nie karalności z Centralnego Rejestru Karnego
 7. Aktualne zaświadczenie lekarskie (lekarza medycyny pracy) o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność o pracy na stanowisku Prezesa
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzania konkursu i ich akceptacji
 9. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne i karno-skarbowe
 10. Przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej Senior im. dr Jadwigi Titz- Kosko w Gdyni
 11. Klauzula o treści :”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Oferty należy dostarczyć do 15.01.2021r. w zaklejonych kopertach do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko przy ul. Chwarznieńskiej 136/138, 81-602 Gdynia, z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu”- nie otwierać.

Zastrzega się prawo nie skorzystania z oferty bez podania przyczyny.
Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu jest do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni (http://smwitomino.pl) oraz w jej siedzibie.

Masz pytania?

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą – zadzwoń do nas. Na wszystkie pytania odpowiemy.

Zadzwoń

58 731-99-00