Ogłoszenia

Przetarg na wymianę dźwigu osobowego w budynku Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SENIOR” im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Gdyni
adres: ul. Chwarznieńska 136/138, 81 – 602 Gdynia,
tel.: (58) 731-99-00 , fax (58) 731-99-01

w dniu 08 grudnia 2021 roku ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu osobowego w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „SENIOR” im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Gdyni ul. Chwarznieńska 136/138.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia, z podaniem rodzaju, zakresu i terminu robót do wykonania, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, wskazane są w dokumentacji przetargowej – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z którą
można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.smwitomino.pl/ogloszenia/
Oferent przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium do dnia 20 grudnia 2021 r. w
Banku Milenium nr konta 64 1160 2202 0000 0000 5426 8436 w wysokości 2 000,00 zł.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr. Jadwigi Titz- Kosko, 81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 136/138, sekretariat (pokój nr 220), w kopertach oznaczonych napisem „OFERTA – wymiana dźwigu osobowego. Nie otwierać przed
przetargiem” – do dnia 20 grudnia 2021 r. do godziny 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 grudnia 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółdzielni: Gdynia ul. Chwarznieńska 136 /138.

Każdy oferent będzie związany ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez wyboru żadnej oferty oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Materiały dodatkowe:

Wolne pokoje dla seniorów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR im. dr.J. Titz-Kosko w Gdyni, oferuje wolne mieszkania typu lokatorskiego o powierzchni 15m2
w budynku przystosowanym dla osób z niepełnosprawnością Gdynia ul.Chwarznieńska 136-138. Informacja dotycząca warunków przyjęcia w poczet członków Spółdzielni znajduje się pod linkiem (pobierz) lub telefonicznie 604 283 135, (58) 731 99 00. w sekretariacie Spółdzielni (telefon 58/ 731-99-00; poczta: biuro@smwitomino.pl) i na stronie internetowej www.smwitomino.pl.

Masz pytania?

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą – zadzwoń do nas. Na wszystkie pytania odpowiemy.

Zadzwoń

58 731-99-00