Ogłoszenia

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Gdyni, na podstawie art. 83 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 438) oraz § 52. ust. 1 i § 53. ust. 1 Statutu Spółdzielni, uchwałą nr 10/2024 z dnia 28.05.2024 r. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR na dzień 21 czerwca 2024 roku (piątek) na godz. 1500 w siedzibie Spółdzielni w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 136/138 – jadalnia (parter), z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 1. Odczytanie listy pełnomocnictw. 

 1.  Wybór Organów Walnego Zgromadzenia: 

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 

 1. Wybór członków Prezydium Walnego Zgromadzenia: 

 1. Wybór Sekretarza Prezydium Walnego Zgromadzenia, 

 1. Wybór Asesorów Prezydium Walnego Zgromadzenia, 

 1. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: 

 1. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, 

 1. Wybór Komisji Uchwał i wniosków, 

 1. Ukonstytuowanie się Komisji Walnego Zgromadzenia. 

 1. Przedstawienie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną potwierdzenia o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał – odczytanie protokółu. 

 1. Przedstawienie Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia: 

 1. Przedstawienie propozycji zmian Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia – zgłoszonych zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutem, 

 1. Przedstawienie Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia – głosowanie. 

 1. Przedstawienie Sprawozdań z działalności Spółdzielni za rok 2023: 

 1. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023, 

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2023 wraz z informacją o realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej w 2022 roku Lustracji Spółdzielni z lata 2018-2020. 

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023, 

 1.  Dyskusja w sprawach związanych z przedstawionymi Sprawozdaniami. 

 1. Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia Sprawozdań z działalności Spółdzielni za rok 2023: 

 1. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023, 

 1. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2023. 

 1. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023, 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023. 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Panu Piotrowi Killman za okres od dnia 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. 

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia: 

 1. Przedstawienie projektu nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, 

 1. Podjęcie uchwały – głosowanie. 

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni: 

 1. Przedstawienie projektu nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni, 

 1. Podjęcie uchwały – głosowanie. 

 1. Uchwała w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółdzielni do uchwalenia regulaminu określającego zasady parkowania pojazdów na terenie Spółdzielni: 

 1. Przedstawienie projektu uchwały, 

 1. Dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały, 

 1. Podjęcie uchwały – głosowanie. 

 1. Odczytanie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków i głosowanie nad ich przyjęciem. 

 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 


Jednocześnie informujemy, że każdy członek Spółdzielni otrzyma indywidualne powiadomienie zwyczajowo dostarczone do skrzynki na listy oraz ma prawo do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko, w dniach roboczych, w godz. 8.00-14.00 oraz na portierni budynku mieszkalnego w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 136/138, przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 29 maja 2024 roku. 
 
Załączniki :
 Zapraszamy wszystkie osoby z orzeczeniem o niepełnoprawności do udziału w projekcie pt. „Przez rozwój do aktywności”

Zapraszamy wszystkie osoby z orzeczeniem o niepełnoprawności do udziału w projekcie „Przez rozwój do aktywności” organizowanym przez Fundację Pomoc dla Seniora im. Dr Jadwigi Titz- Kosko współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością poprzez zestaw działań podnoszących jakość ich życia (m.in: zajęcia z psychologiem, wsparcie specjalisty, wyjścia uspołeczniające i wiele innych, ciekawych działań)
Wolne pokoje dla seniorów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa SENIOR im. dr.J. Titz-Kosko w Gdyni, oferuje wolne mieszkania typu lokatorskiego o powierzchni 15m2 w budynku przystosowanym dla osób z niepełnosprawnością Gdynia ul.Chwarznieńska 136-138. Informacja dotycząca warunków przyjęcia w poczet członków Spółdzielni znajduje się pod linkiem (pobierz) lub telefonicznie 604 283 135, (58) 731 99 00. w sekretariacie Spółdzielni (telefon 58/ 731-99-00; poczta: biuro@smwitomino.pl) i na stronie internetowej www.smwitomino.pl.
 

Masz pytania?

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą – zadzwoń do nas. Na wszystkie pytania odpowiemy.

Zadzwoń

58 731-99-00